תקנון פעילות דיגיטל – טרלידור

שתפו את המבצע ואולי תוכלו לקבל הטבה נוספת*

תקנון פעילות דיגיטל – טרלידור

1. החברה שומרת על זכותה לבטל את המבצע בכל עת וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
2. בוטלה ההטבה ו/או ההנחה ו/או המתנה ו/או שובר ההנחה על פי האמור, לא תהא לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח ו/או לנרשם בדף הנחיתה למבצע או לאחר, ולאף אחד מהם לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע ו/או הפרס או ביטולם, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח ו/או לנרשם למבצע.

3. הפעילות תתקיים בין התאריכים המצויינים במבצע. החברה רשאית להפסיק את המבצע / השובר מבצע

4. הפרס יוענק לפותר נכונה בזמן הקצר ביותר בפלטפרומת ה"סטורי"באינסטגרם.

5. איסוף הפרסים יהווה הסכמה לדייוור מבצעים הנחות ופרסום

6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין מבצעים או הנחות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע / שובר הנחה / אחר, לרבות בתקשורת הדיגיטלית וברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

7. החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע/הקמפיין/שובר המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ואם עשתה כן לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע/תחרות/הגרלה ו/או המבקשים להשתתף במבצע/קמפיין/שובר המבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול

10. התקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

*בכפוף לתנאי החברה. בלחיצה על כפתור שתף אני נותן את הסכמתי להפיץ ללא כל התחייבות את הפרסום והמבצעים אשר באתר. באתר מוצג תוכן, תמונות ומידע של חברות המפרסמות באתר על אחריותן הבלעדית. בכפוף לתקנון האתר .

קבלו שובר הנחה מטרלידור*

 עד כה הורידו

את שובר ההנחה
    ** ללא כפל מבצעים